Regulamin zapisu do Newslettera

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zapisu do Newslettera.

& 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Anna Kuć-Wygodny, prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: ul. Jerzego Zaruby 6a lok. 22, 02-796 Warszawa, tel. 605 735 705.

Formularz – formularz służący do zapisu na Newsletter

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w związku z zapisem na Newsletter, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Materiały – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nie zapisane na trwałym nośniku, udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie w zamian za zapis do Newslettera

Newsletter – wiadomości e-mail, wysyłane cyklicznie do Użytkowników na adresy e-mail podane w Formularzu

Regulamin – niniejszy regulamin zapisu do Newslettera

Strona – strona internetowa, na której udostępniany jest Formularz, dostępna w domenie lensgo.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zapisu do Newslettera

& 2 Postanowienia wprowadzające

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zapisu do Newslettera, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej między Użytkownikiem a Administratorem w związku z zapisem do Newslettera.

& 3 Dane identyfikacyjne i kontaktowe Administratora

 1. Administratorem Strony jest Anna Kuć-Wygodny, prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: ul. Jerzego Zaruby 6a lok. 22, 02-796 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail biuro@lensgo.pl oraz pod numerem telefonu +48 605 735 705.

& 4 Procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Za pośrednictwem Formularza Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.
 3. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. W zależności od rodzaju Materiałów, zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod linkiem: https://lensgo.pl/jak-obsluzyc-aparat/ lub konktaktując się z Administratorem na adres e-mail wskazany do kontaktu.
 4. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 5. Dostarczenie Materiałów Użytkownikowi następuje poprzez przekazanie na stronie internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera linka z dostępem do Materiałów i/lub przesłanie na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu wiadomości z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.

& 5 Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Materiałów

 1. Do dokonania zapisu do Newslettera oraz korzystania z Materiałów nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  • standardowy system operacyjny,
  • aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej,
  • aktywne konto poczty e-mail,
  • urządzenie wyposażone w możliwość uruchomienia i odsłuchania dźwięku z pliku w formacie mp3,
  • program do obsługi plików w formacie pdf.

& 6 Informacja na temat praw autorskich do Materiałów

 1. Wszelkie Materiały udostępniane Użytkownikowi w zamian za zapis do Newslettera stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora.
 2. W ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Materiałów jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Materiałów, jak i ich części:
  • udostępnianie i prezentowanie Materiałów osobom trzecim,
  • publikowanie Materiałów niezależnie od formy publikacji,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 4. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Materiały nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Materiałów udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator jest uprawniony do okresowej aktualizacji Materiałów.

& 7 Zasady odstąpienia od umowy

 1. Konsument, dokonując zapisu do Newslettera za pomocą Formularza, niniejszym wyraża zgodę na natychmiastowe dostarczenie Materiałów i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku, jeśli Konsument chce dokonać zapisu do Newslettera z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie wyraża zgody na natychmiastowe dostarczenie Materiałów, proszony jest o kontakt z Administratorem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres Administratora podany w Regulaminie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

& 8 Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Materiały wolne od wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli otrzymane Materiały mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę Materiałów, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Użytkownik do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora podany w Regulaminie.
 5. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu, przesyłając odpowiedź na adres e-mail składającego reklamację.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika.

& 9 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

& 10 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w Formularzu.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane Użytkownika mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych, ale mogą być przekazywane podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora. W szczególności mogą to być: podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie obsługi Strony, podmioty udostępniające programy do obsługi mailingu, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty doradcze, prawnicze, telekomunikacyjne oraz uprawnione podmioty na mocy obowiązujących przepisów prawa, jak sądy lub organy ścigania.
  • Podmiotem świadczącym usługi hostingowe Strony jest: LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647.
  • Podmiotem udostępniającym program do obsługi mailingu jest: UAB „MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

& 11 Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies.
 2. Szczegóły związane z wykorzystywaniem plików cookies znajdziesz pod linkiem: https://blog.lensgo.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

& 12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie poprzez publikacją zaktualizowanej treści Regulaminu na Stronie.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zapisu do Newslettera przez Użytkownika.

Regulamin został zaktualizowany w dniu 31.01.2023 r.